header image

Klachtenformulier

Klachtenregistratieformulier

De klacht dient aan het kantoor te worden voorgelegd binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven.

Klachtomschrijving

Datum klacht (voorbeeld:10 januari 2014)

Naam cliënt

Nationaliteit

Adres

Stad

E-mailadres

Telefoonnummer

Fax nummer

Dossiernummer zaak

Betrokken advocaat

Classificatie klacht

een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld

Klasse I

klachten over de werkwijze van/ de bejegening door de advocaat

a. onjuiste of krenkende uitlatingenb. traagheid, laksheid, onvoldoende tijd en aandacht aan de zaak bestedenc. onvoldoende/onjuiste informering omtrent voortgang/ consequenties van de zaakd. niet of niet tijdig stukken overleggen, onjuiste gegevens verstrekkene. onvoldoende belangenbehartiging/ voorbereiding ter zitting/ niet (tijdig) aanwezig zijn op zittingf. handelen zonder toestemming/ overlegg. belangenverstrengelingh. geheimhoudingsplicht schenden, informatie doorspelen aan derden/ pers, misbruik van kennisi. beïnvloeding/ misleiding wederpartij/ derden/ rechterj. confraternele correspondentie/ schikkingsonderhandelingen/ andere stukken in het geding brengenk. fraude, valsheid in geschrifte, overig (aanzet tot) onrechtmatig optreden/ omkoperijl. klachten m.b.t. de overneming van een zaak door een andere advocaatm. intimidatie, chantage, dreigementenn. ten onrechte geen rechtsbijstand willen verlenen/ terugtrekken uit de zaako. afspraken niet nakomen of frustrerenp. zich rechtstreeks wenden tot cliënt wederpartij/ derden

q. overig

Klasse II

klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening

a. geen of onvoldoende rechtsmaatregelen nemen, termijnen niet in acht nemenb. inhoudelijke fouten maken, onvoldoende resultaat bereikenc. geen of onjuiste advisering/ te weinig kennis van zaken hebbend. adviezen/ opdrachten cliënt in de wind slaane. onnodig procederen/ kansloze werkzaamheden verrichten/ klager op kosten jagenf. ten onrechte overige (rechts-)maatregelen treffeng. ten onrechte beslag leggen/ faillissement aanvragen

h. overig

Klasse III

Klachten over de financiële aspecten van de dienstverlening

a. excessief declarerenb. ten onrechte declareren/ voorschotten of griffierechten in rekening brengen/ verrekenenc. declaratie onvoldoende specificerend. declareren, hoewel er een toevoeging is verleende. overige declaratieperikelenf. niet of onvoldoende in de gelegenheid stellen gebruik te maken van de door de overheid gefinancierde rechtshulpg. financiële verplichtingen ten opzichte van de wederpartij/ derden niet nakomen

h. overig

Klasse IV

klachten over de praktijkvoering in het algemeen

a. onbereikbaar zijn/ telefoontjes en brieven niet (tijdig) beantwoordenb. dossier niet afgeven/ stukken kwijtraken

c. overig


C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com