header image

Vreemdelingenrecht


Algemeen
België-route, Duitsland-route dan wel Europa-route
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

Algemeen

Vreemdelingenrecht, vaak ook migratie- of asielrecht genoemd, gaat over de rechten van mensen om van het ene land naar het andere land te “migreren”. Er kunnen verschillende motieven zijn om naar Nederland te komen, ook kan het zijn dat mensen gedwongen zijn hun land van herkomst te verlaten en zo in Nederland terecht komen. Om in Nederland te mogen verblijven dient men de migratieregels te volgen. Hieraan zijn heel veel eisen en voorwaarden verbonden, waardoor het vaak heel moeilijk is om precies te weten wat je moet doen. Binnen het kantoor is een brede expertise op alle gebieden van het migratierecht.

Bij het asielrecht gaat het erom welke rechten beschermd dienen te worden en om de vraag hoe groot het gevaar is als een asielzoeker terug moet naar zijn land van herkomst. Het is dan ook heel erg belangrijk om aan te kunnen tonen dat je gevaar loopt. Er is veel contact met organisaties als Amnesty International and Vluchtelingenwerk om op die manier door samenwerking het beste resultaat te bereiken.

Naast het asielrecht kent Nederland het reguliere vreemdelingenrecht, hieronder valt alles wat niets heeft te maken met het gevaar dat iemand loopt in het land van herkomst. Dit kan gaan om verblijf bij partner, migratie om studieredenen, het verkrijgen van werkvergunningen, een toeristenvisum enzovoort. Er wordt hierbij vanuit het kantoor veel aandacht besteed aan de rechten die zijn neergelegd in internationale verdragen, zoals het recht op familieleven en de rechten van het kind.

Binnen het migratierecht is de nationale procedure, maar ook de internationale procedure erg belangrijk. Vaak wordt na het volgen van de verschillende nationale procedures nog een procedure opgestart voor een internationaal hof, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het mensenrechtencomité. Om die reden wordt er binnen de nationale procedure al een beroep gedaan op de verschillende mensenrechtenverdragen. Door deze internationale benadering onderscheid C & M Advocaten zich van andere kantoren op dit gebied.

Op ons kantoor is veel expertise rondom arbeidsmigratie. De hoofdregel is namelijk dat vreemdelingen niet zo maar te werk mogen worden gesteld. In sommige gevallen moet er bijvoorbeeld eerst toestemming aan de overheid worden gevraagd (in de vorm van bijvoorbeeld een tewerkstellingsvergunning of een vergunning als kennismigrant), voordat de vreemdeling aan het werk mag. Ons kantoor kan hiervoor de nodige begeleiding bieden.
Als een werkgever toch een vreemdeling te werk stelt, zonder een vergunning daarvoor te hebben, terwijl dat wel is verplicht, kan dat een forse geldboete opleveren voor de werkgever. Ook in deze gevallen kan ons kantoor juridische begeleiding bieden.
Go to the Top

België-route, Duitsland-route dan wel Europa-route

Het recht van burgers van de Europese Unie, die tijdelijk in een ander EU land verblijven, om met hun gezinsleden samen te wonen, is in beweging. Dit zijn rechten die voortvloeien uit de Europese richtlijn (2004/38/EG).
Het recht van burgers van de Europese Unie, die zich tijdelijk in een ander Eu land hebben gevestigd samen met hun gezinslid dat niet uit de EU afkomstig is ( ook derdelander genoemd), is in beweging. Dit zijn rechten die voortvloeien uit de Europese richtlijn (2004/38/EG).
Vanwege dat tijdelijk verblijf in een andere lidstaat wordt gesproken over België-route, Duitsland-route dan wel Europa-route.
Een Nederlander, die gezinslid is van een derdelander, kan na gezamenlijke vestiging in een andere EU lidstaat met deze derdelander weer samen terugkomen naar Nederland, waarna verblijfsrecht voor dit gezinslid in Nederland is ontstaan, zonder dat aan de strenge nationale voorwaarden hoeft te worden voldaan.
In dat andere EU land krijgt men als gezinslid van een EU burger op grond van Europese regelgeving veel meer rechten dan men op nationale gronden in Nederland zou krijgen. Men moet in dat andere EU land wel voldoende middelen van bestaan hebben en liefst in dat andere EU land werken. Er hoeft echter niet aan een inkomensnorm voldaan te worden, als men zoveel verdient ( of bezit) dat men samen genoeg heeft om van te leven behoort dat voldoende te zijn. Na minimaal 3 maanden vestiging kan men weer terugkeren naar Nederland en krijgt de derdelander dezelfde rechten als men in het andere EU land had. Men hoeft trouwens niet terug te keren, men kan ook in de ander EU lidstaat blijven.
Is deze route gevolgd en heeft men (met elkaar) daadwerkelijke en reëel verblijf gehad in dit andere EU land dan hoeft aan een aantal voorwaarden voor gezinshereniging niet meer te worden voldaan. Zo geldt er dan een minder streng inkomensvereiste, geen inburgeringvereiste en minder hoge legeskosten. Ook zijn de mogelijkheden tot gezinshereniging uitgebreider, ook afhankelijke familieleden als bijvoorbeeld afhankelijke ouders kunnen onder het recht van toelating vallen en kinderen tot 21 jaar komen in aanmerking voor gezinshereniging.
De hoogste rechter in Nederland heeft in 2013 in 4 zaken vragen aan het Europese Hof gesteld hoe deze regels uitgelegd moeten worden.
Deze vragen hadden vooral betrekking op de vraag of het verblijf in het andere EU land voldoende is geweest om rechten aan deze richtlijn te ontlenen.
Uit de antwoorden van het Hof van 12 maart 2014 blijkt dat het verblijf in de andere EU lidstaat toch meer geweest moet zijn dan dat eerder door sommige advocaten en ook rechters in Nederland werd aangenomen. Om redelijk zeker te zijn van een verblijfsrecht zal men zich minstens 3 maanden in het andere EU land moeten hebben gevestigd, en moet men zich daar ook echt samen hebben gevestigd. Een gezamenlijk verblijf van (bijna) alleen weekenden, bijvoorbeeld om dat de Nederlander nog werk heeft in Nederland, volstaat niet.
Ook werd eerder wel aangenomen dat alleen al het gegeven dat de Nederlander in een andere EU lidstaat zou werken voldoende zou moeten zijn om verblijfsrecht voor de derdelander in Nederland te genereren. Gelet op de antwoorden van het Hof van Justitie zal dat echter meestal niet het geval zijn.

mr. J.F. Jim  –  mr. M.A. Collet     Rotterdam
 
Go to the Top

Wet Arbeid Vreemdelingen(WAV)

Op het gebied van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) heeft ons kantoor veel expertise opgebouwd.
De arbeidsinspectie gaat er vaak ten onrechte vanuit dat er werk werd verricht door vreemdelingen zonder TWV en de bewijsvoering dat er daadwerkelijk werk werd verricht shiet dan vaak tekort, of omdat de werknemers op grond van Europese regels niet in dienst van de beboete werkgever waren en ook niet onder diens gezag gewerkt hadden, maar ook omdat zij tijdens hun werkzaamheden in dienst waren geweest van een andere Europese onderneming.
Het is overigens niet altijd noodzakelijk dat de inspecteurs van de arbeidsinspectie op de werkplek de (vermeende) overtreding constateren, deze (vermeende) overtreding kan ook uit de administratie van de werkgever blijken.
Overtredingen op grond van de WAV worden met ingang van 2013 nog strenger bestraft: de boetenormbedragen zijnverhoogd naar 12.000,00 euro per illegaal tewerkgestelde vreemdeling (bij een eerste overtreding, voor vervolg overtredingen liggen ze nog aanmerkelijk hoger). Ook de boetes voor het niet vaststellen van de identiteit van de vreemdeling die aan het werk is en het niet bewaren van een kopie van het identiteitsdocument van personen die gewerkt hebben zijn verhoogd en bedragen nu 2.250,00 euro per vreemdeling.
Verder zijn er aanvullende bepalingen voor overtreders van de WAV, bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de WAV kunnen nu ook te maken krijgen met sancties zoals het niet meer in aanmerking komen voor een TWV voor een beoogd werknemer tot zelfs het preventief stilleggen van het bedrijf. Dit laatste kan gebeuren als overtredingen op grond van de WAV herhaaldelijk zijn voorgekomen.

Werkgevers opgelet: sancties ‘Wav’ verder aangescherpt

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zijn met ingang van 1 januari 2013 verder aangescherpt.
De boetenormbedragen zijn met 50% verhoogd naar € 12.000,00 en kunnen bij (herhaalde) recidive zelfs oplopen tot € 36.000,00 per illegaal tewerkgestelde vreemdeling.
Ook andere in de Wav neergelegde boetes die zien op het (niet) vaststellen van de identiteit van de werknemer en het (niet) bewaren van een kopie van het identiteitsdocument, worden met 50% verhoogd naar € 2.250,00 per vreemdeling.
Verder is vastgelegd dat een bedrijf bij herhaalde overtreding van de Wav onder bepaalde voorwaarden zelfs voor drie maanden ‘preventief’ kan worden stilgelegd. Voor een werkgever wordt het dus nog belangrijker om na te gaan of buitenlandse werknemers – en voor een aannemer ook de buitenlandse werknemers van de onderaannemers– in Nederland mogen werken, hun identiteit zorgvuldig vast te stellen en kopieën van hun identiteitsdocumenten te bewaren. Werkt u met buitenlanders? Laat deze zaken dan niet achterwege; de risico’s daarvan zijn aanzienlijk.
Voorlopige voorziening in Wav boetezaken: opschorting betalingsverplichting
In twee uitspraken heeft de rechter bepaald dat de boetebesluiten worden geschorst, omdat de personen die als werkgever zijn aangemerkt door (termijn)betaling van de boete in een financiële noodsituatie zullen komen te verkeren.
Ter onderbouwing van deze financiële noodsituatie is een groot aantal stukken overgelegd. De rechter heeft bij haar oordeel tevens betrokken dat is aangevoerd dat de beboete personen niet kunnen worden aangemerkt als werkgever in de zin van de Wav. Zie de uitspraken van de rechtbank Amsterdam van 20 februari 2012, AWB 12/192 en AWB 12/196.

In twee uitspraken heeft de rechter bepaald dat de boetebesluiten worden geschorst, omdat de personen die als werkgever zijn aangemerkt door (termijn)betaling van de boete in een financiële noodsituatie zullen komen te verkeren.
Ter onderbouwing van deze financiële noodsituatie is een groot aantal stukken overgelegd. De rechter heeft bij haar oordeel tevens betrokken dat is aangevoerd dat de beboete personen niet kunnen worden aangemerkt als werkgever in de zin van de Wav. Zie de uitspraken van de rechtbank Amsterdam van 20 februari 2012, AWB 12/192 en AWB 12/196.

Go to the Top

C & M Advocaten te Rotterdam:
010 270 7909 / Rotterdam@colletinternational.com

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com