header image

Kwaliteit

C & Advocaten streeft naar kwaliteit in haar dienstverlening.

Door een hoge kwaliteit in het verschaffen van informatie wordt al voor een belangrijk deel voldaan aan een goede dienstverlening. De informatie die wordt verschaft wordt eerst gegeven na een goede afweging van alle feiten en omstandigheden. Uiteraard is men daarbij wel afhankelijk van de verstrekte informatie en gegevens, maar met dat als uitgangspunt wordt wel gestreefd naar het best mogelijke advies. Dit wordt ook duidelijk vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Door nauwgezet te werken, en vragen te stellen waar informatie lijkt te ontbreken, of varianten voor te stellen op basis van de voorgelegde feiten en wensen, wordt met een goed advies waarin alle voor- en nadelen worden opgesomd, de keuze uiteindelijk wel weer bij de cliënt gelegd. Natuurlijk kunnen de advocaten zelf alle beslissingen nemen, maar het primaat ligt volgens C & M Advocaten bij de cliënt en is het dus niet aan de advocaat om alles geheel op eigen houtje te doen. Dit vergt tevens een goede communicatie tussen advocaat en cliënt.

Alle mensen die bij C & M Advocaten werken, worden periodiek bijgeschoold. Nog los van de wettelijke eisen voor advocaten om zich op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in het recht, wordt systematisch gekozen voor een goed opleidingsplan. Ook voor de meest ervaren advocaten wordt een welbewust opleidingsplan samengesteld op basis waarvan de “permanente opleiding” wordt vorm gegeven. Door de diversiteit binnen het kantoor, is er altijd wel iemand met de juiste expertise. Mocht er toch eens een rechtsgebied zijn dat niet (in afdoende mate) wordt beheerst, dan wordt zonodig een bevriend extern deskundige ingeschakeld om de lacune op te vullen.

Voor het invullen van het online Enquêteformulier klik hier. U kunt het formulier ook hier downloaden en per post versturen.

Links:

C&M Advocaten:
010 270 7909
rotterdam@colletinternational.com